closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10.' aug=s 1729.

Ten kope tegens eerstkomende saturdag na„

„den middag ten klocke vier uuren ’t gunt

ter opvolging beleeffdelijk geaccepteerd, en

gemelten rijxbestierder na genote regaal ver„

„trokken weesends: heeft den gesaghebber zig

ten selven dage derwaards begeeven, werden

de door zijn majesteijt belieffdelijk in de ge„

„woone gehoorsaal verwelkomt, en op een

stoel ter regter zijde van den vorste aan de

ordinaire daar staands tafelplaats ge„

„geven, zijnde gevraagt na de nederduijtse

missive, die zijn E: voor eenigen tijd ten

kove gebragt; en vertaald had, mitsgaders

daar zijn hoogheijt sedert meenigmaal

nemsgierig na geweest was om die nog

eens te sien en kooren uijtleggen.

Den gesaghebber al voor aff van ter zijde in

vertrouwendheijt verwittigd zijnde dat dit

hoffbesouk principaal was aangelegt om

weder van die soo gevreesde roovers te spree„

ken en wel begreepen hebbende dat den

briev daar sijn majesteijt van sprak de

eijgenste was, waar bij dat haar hoog

Edelheedens in dato den 12:e april Jongstleden

den.