closeTerug naar inventaris

Transcriptie

189

Van Bantam Den 31.' aug:s A:o 1729

„hoorden, en mogelijk daar inne dat genougen

niet gevonden sal hebben als wel wij, over dat ons genougen over dewel uijt

geleverte peperladingen

van de schelpen ’t vader„

land getrouw en de stad

de peperladingen der scheepen 's vaderland getrouwzeijden.

en de stad leijden al mede ten genougen waren

uijtgeleverd, zullende bij de altans gebruijke„

lijke gewoontens in’t doen affleveren van dien

belofte in't behandelen van

dieu corl

corl, indien daar omtrent op nieuws geen

reeden van klagen werden gegeven, gecontinu

vier met aale pijnce stukjes

aan den rijxbstierder te

sullen afflangen

eerd, en aan den rijxbestierder gelangd werden

de 4. onbequame met ale prince stukjes, wanneer

ons daar ontrent door dien minister konings

weegen nader versoek word gedaan: hebbende

voorts, op de bekomen licentie van uw Edele

groot agtb:, het kostende van eenige verstrekte

benodigtheden aan des zulthans kruijsvaar, eenige verstrekte benodigt„

heden aan 'skonings

kruijsvloot sijn affgesz:

tuijgen ter somma van ƒ145: op reecq: van

extraordinaris ongelden bij de Bantamse

handelboekjes laten affschrijven, bestaande in

200. lb: bus kruijd

51. p:s bandeliers

4. bossen hollandse lont.

volgens bijgaande memorie, mitsgaders den gesaa

den gesagvoerder van de pant„

caallang de veerman

geplaatst op de snip

voerder van de patchiallang de veerman laten

overgaan op het galjoot de Suijp, om aldaar het

commando te voeren, zijnde wegens de

goederen.