closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug=s 1729.

erlangds, dewijl daar mede niet gestrand, maar

eenelijk als gemeld geraakt was op het drooge, blij

kens uijt herwaards brengen van dat vaartuijg

door den tommegom abou gemeld: bekent voor

een deugniet, en die het ba bevaren der eijlanden

benoorden Batavia en Bantam getragt heeft

te beletten aan de geene, die aldaar na het alouds

gebruijk wilde klipsteen halen, tot het branden

van metselkalk ten dienste van de Compagnie

en de Bataviase colonie te vinden bij het na ker„

„waards gerigte schrijvens van haar hoog Edelens

in dato 18.'e 9ber: A:o 1726. ter vergadering geleesen

/:onderstond:/ accordeert /:was getekent:/ M:s

Wilshuijsen Eerste clercq.

Extract uijt de Resolutien ge„

„nomen in Raade tot Bantam

op Dingsdag Den 23.' aug=s 1729.

Teffens om ook den rijxbestierder met de nodige om„

tandigheeden nogmaals te versoeken de restitutie

van sodanige goederen als seker, Chinees kande

„laar in name Tanjouwko tegens alle regt, reedenen

en billijkheijt ontnomen zijn geworden door eenen

Bantamsen deug niet met name tommegom

abon invouge ter resolutie van den 6:' maij Jheden

staat.

221.