closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug:s 1729.

Extract uijt de Resolutien,

genomen in Bantamsen

Raade op Vrijdag den 6:' maij

A:o 1729.

Door den Chinees Tanjauwko inwwoonder tot

Batavia gepresenteerd zijnde request aan dese

vergadering, ten eijnde mogt te rug erlangen

zijn vaartuijg en goederen, die hem geweldelijk

ontnomen waren door sekeren tommegom

abou opsiender konings weegen op een der duijsent

eijlanden tuisschen Bantam en Batavia, wan„

„neer aldaar geraakt was op het drooge in zijn

te rugreijse van Tringano, een eijland gelegen

op de maleijse kust ontrent 30. mijlen van 3o„

„koor, navolgens zijn relaas in raade geleesen,

en ter secretarije alhier op den 26:' april Jongstleden

gedaan: zoo is goedgevonden het selve in de Ia„

„vaanse sprake over te zetten en sulx sodanig

door den eersten Clercq Mattheus Wilshuijsen

den rijxbestierder toe te zenden met vrindelijk,

edog ernstig versoek aan dien minister uijt

naam en onder genegen groete van dese verga„

„dering te besorgen, dat gedagten Chinees

voorsz: zijn vaartuijg en goederen te rug

erlangde