closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug=s 1729.

heeft, off den confessant wel bij hem woonen wilds:

soo Ia, dat hij den gedetineerde koopen souds: want

dat hij genegentheijt voor den confessant had.

Dat hier op denselve sig daar toe bereijdwillig be„

„toond heeft, mits conditie, dat sijn confessants

wijff dan ook gekogt wierd, weesende deselve een

slavinne van welgemelte E: heer gezaghebber

in name Daeima, aan wien hij segt het selve

bekend gemaakt te hebben, egter dat sij sulx med

weijnig reflectie aangenomen, veragt, en hem

affgeraden had, zulx dat den confessant ook

soo bereijdwillig sig tot de vlugt niet vertoond

heeft, als daar toe wel anders door de verleijdinge

van pangerang Bantam segt genegen geweest

te zijn, indien desselvs wijff hem effectijff had wil„

len volgen, alsoo die de eenigste geweest is, dewelke

hem tot de vlugt wederhouden heeft tegens de veel„

„vuldige aanlokselen van voorsz: konings zoone

die den confessant allerhands vermakelijkheeden

wanneer hij op sijn versoek in desselvs wooning

kwam, liet aandoen met hare kampen te laten

aanregten etc=a, alleen ten gevalle van den con„

„sessant, welke daar en tegen beleeftheijd niet be„

„leestheijt hebbende willen vergelden, voorsz: prins

verscheijde

223.