closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam onder dato 31.' augusti A:o 1729.

verscheijde malen eenige overgeschooten brood broc„

„ken van zijn 's heeren tafel heeft toegebragt,

die hij dankelijk accepteerden, en met graag„

„heijt consumeerden, insonderheijt wanneer

hij op zijn versoek daar bij kreeg wat hollandse

booter gelijk eens is gebeurd. ook segt den confes„

„sant, dat hij gedagten prins eens een kleen flesje

vol hollandse sijne gedisteleerde wateren vereerd

heeft op sijn versoek om een soopje.

wijders dat gemelte pangerang Bantam hem

tot weder geschenk heeft gegeven

een roode zijde neusdoek

een chitse Zaroeng, en

twaalff ghadde knoopjes van Tambaga Sawa.

ook segt den confessant, dat hem denselve geld heeft

geleend tot vier keeren toe ten bedragen van 15.

paance realen. voorts, dat hij denselve heeft

moeten beloven, bij niemand anders als bij

hem te sullen komen vlugten, ingevalle daar

toe genegentheijt mogt krijgen, gelijk hij den

Consessant voorstelden, dat somtijds soude

kunnen gebeuren, wanneer zijn lijffheere van

hier desselvs verlossinge erlangen mogt

weet ook, dat gem: prins middelen aanwend om

den.