closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:e aug:s 1729

Besetting den confessant in vorenstaande

zijn examinatie vermeld. op den inhoude van

welke nader sijnde gehoord, bleev denselve daar

bij persisteeren, onderstond, actum tot Ban„

„tam dato voorsz:, lager, een teecken daar bij

geschreven, dit gesteld bij den confessant, in

margine, ons present, als gecommitteerde

leeden, getekend, Simon Groenevelt

en C:n Moorendaal, nog lager

Toirkonde, en was getekent, H:s Wilshuij„

sen eerste clercq /:onderstond:/ accordeert

/:was getekent:/ H:s Wilshuijsen E: Clercq:

Heden den 19:' Maij 1729. compareerde voor

ons ondergesz: expresse gecommitteerde leeden

van den agtb: raad van Iustitie te deser besetting

ende voor mij Mattheus Wilshuijsen

eersten clercq der Bantamse secretarije

augustus van Balij slaav van den adsistent

Gerard albert Dubbeldekop, denwelke ten

overstaan van den fiscaal deser besetting

Ian Steenwijk g'examineerd zijnde

heeft het volgends beleeden.

Dat hem tot diverse malen zijn macker

Castor

227.