closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 7.' September A:o 1729:

Den, Javaansen regter alhier gediend, en somwijlen

bijsonder zoude kunnen te stads gekomen hebben,

maar eerder best gedagt hier nevens te zenden het

rapport, van sodanige gecommitteerde, als bij

voorsz: minister ten versoeke andermaal om gem:

schrift uuren in vrindschap geweest zijn.

ons is heden gesegt geworden in vertrouwentheijt

dat den zulthan hadde ontvangen eenig berigt

van Cheribon, ’t welke van zoo veel aangele„

„gentheijt souds weesen, dat ’t selve terstond be„

andwoord had; dog wat eijgentlijk sulx zijn

mag, kunnen aan dit woelagtige en nagaande

superstitieuse hoff tot leedweesen voor als nog

niet ontdecken.

het schip Schuijtwijk heden namiddag Ban

„tamn gepasseerd zijnde, zullen wij desen hier

mede besluijten, en na uw' Edele groot agtb:

bevolen te hebben, in de bescherminge des aller„

hoogsten blijven /:onderstond:/ hoog Edele, ge„

„strenge, wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw' hoog

Edelens trouwschuldige dienaren /:was getekent:/

H:s De

Joh:n Sautijn,

Graaff, J:n Steenwijk, Simon groenevelt

/:in margine: Bantam den 7:e September 1729.