closeTerug naar inventaris

Transcriptie

249.

Van Bantam Den 21:' Novemb:r 1729:

Sauzijn gesaghebber denevens den

raad alhier de dato heden.

N:o 2. origineele missive door als voren aen Chineese

hier bij een pakjemet

chineese boeken en

papieren, versegeld

boedelmeesteren tot Batavia, insge„

buijten de briev„

„lijx van dato deses, overgaande onder

cachet volant.

„. 3. naamrolle van twaalff lijffeijgenen en twee

zuijgelingen altans overgaande,

om aan gem: boedelmeesteren

besteld te werden.

„. 4. Copia briev vande bedientens van Cheribon

na herwaarts geschreven annex het

antwoord daar op de dat is 26:' octo.

„ber Jongstleden en 10.' deser.

gerecolleerde examinatien van

„. 5. Twee copia

twee versekert overgaande inlan

ders in name Barkat van Sam„

bawa, gevrijds slaav van den boe„

„ginees capitain Ttoisa tot Ba„

„tavra en Roses van Bengalen

lijffeijgen van sekeren Benjamin

mardijker kiijder aan ’t vierkant

aldaar.

„. 6. twee oncostreecq: van eenig verstrekt drink

water.