closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November A:o 1729.

Den 16.' deser in den namiddag, na verkrege ex„

„presse audientie geweest zijnde bij den sulthan

van den vorst, agtervolgens de bekome ordre van

uEd: groot agtb: nader; en uijt derselver name

zijn op geeijscht geworden zodanige lijffeijgenen uijt

den boedel van den overleden chiees capitain Swa

„owako, als zijn hoogheijt tot billijk ongenoegen

van uw Edele groot agtb: geweijgerd hadde contra

„rie zijne gedane beloften aan den gezaghebber, ons

te restitueeren; hem ook teffens bekent gemaakt

zijnde, dat wij ordre hadden te laten verkopen de

5. steene kuijsjens tot dien boedel gehoorende, en de

daar van komende penn: nevens de andere gelden

van denselven boedel p:r wissel over te maken aan

Chineese boedelmeesteren ginder; mitsgaders daer

bij te voegen de nodige boeken en verder geschriften

tot haar eerw:s reverentelijk narigt.

maar aangesien zijn hoogheijt, hoe kragtig en

verstaanbaar hem dit alles in welvoegende, en

minsame termen is voorgehouden, even halstarrng

persisteerde bij zijn vorig gesegde, te weten, dat

terwijl hem alle die lijffeijgenen, en goederen toe

behoorden, hij deselve niet soude doen overgeeven;

sonder dat eenige reflectie belieffde te geeven op de

gedane