closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November 1729.

gedane versekering van, soo hem iets uijt den voorsz:

boedel competeerde hij zijne, actie nevens andere

tot Batavia konde laten institueeren, en dat hem

na de billijkheijt regt soude geschieden; zoo hebben

wij om dien petulanten vorst te doen sien, dat

uw Edele groot agtb: wel gegeven ordres, boven sijne

onreedelijke begeert behoorden te gelden, en agter

„volgt te werden, gedagte lijffeijgenen door onsen

fiscaal verbelt van den eersten clercq Wilshuij„

sen daags daar aan in den vroegen morgenstond

doen packen en laten brengen binnen Speelwijk,

benevens de andere goedertjes tot de voorsz: boedel

gehoorende, waar van gemelte lijffeijgenen volgens

bijgaande naamrolle, als vier mans en agt vrouws

personen, behalven nog twee zuijgelingen onder

opsigt van den Zergeant Ian huijbertsz: geafsis„

teert door vier schildergasten altans overkomen ter

g’eerde ordre van uw Edele groot agtb:, om met der

selver believen aan gem: boedelmeesteren besteld te

werden, benevens de bijgevoegde boeken en verdere

geschriften in gedagten boedel gevonden, zullende

p:r wissel volgen, off ten naaste gelegentheijt over„

„gemaakt werden sodanige gelden, als de voorsz:

steene huijsjens en verdere goederen (: die om dat

met

253.