closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.e November 1729.

gemaakt, hoewel ons sulx egter voor waarheijt in

secretesse alhier is verhaald geworden: maar wat

dien beedelaar aldaar te verrigten sal gehad hebben

kan onses bedunkens niet veel goeds zijn geweest:

Insonderheijt om dat men van daar over Cheribon

gemeld eenelijk met een pascedul alhier vijff dagen

na Zaudoemars te rugkomste sag arriveeren

een Paccalonganse bejaarde Iavaanse paap, den

welke nog niet te rug vertrokken, maar alhier

aangehouden werd, om mogelijk nog eerst door dit

hoff ten eenemaal uijtgehoord, en dan weder na

huijsgezonden te werden, om meerder nieuws

te gaan halen; waar toe die knapen bijsonder

bequaam, en ook listig genoeg zijn, om al vrij

veel quaad te brouwen, soo het met haar intresse

maar eenigsints over eenkomt.

voorts is ons tot groot verwondering te voren

gekomen, dat den zultkan soo ongemeen in„

„disce reet is geweest van daags na onse voormelten

koffgang, door dien uijtgestreeken, en bij ons al

mede gantsche verdagt gehouden werdende peper

opsigter radeen Wignia Nagara te rug te laten

brengen 33. kattijs ondeugende canneel apparent

van