closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November 1729

Den 9:' deser zijn alhier eerst van Cheribon gere„

„verteerd met een briev aan den gezaghebber Sautijn

van den coopman en resident comp=s weegen

aldaar den 2: Johan Donker van der Hoff bene„

vens den raad, de dato 26.' october laatstleden in co

„pia met het antwoord daar op hier nevens, de

op 22.' Iulij laatstleden derwaarts vertrokken paar

de kopers van zijn Bantamse hoogheijt, den inga„

Carius

beij carim, en den deugniet Ratoe Baggoes amad

benevens dien sijne arabischen priester Zaijd oemar

in welkers gesamentlijke conduite de voorsz: Cheri„

„bonse bedientens niet veel behagen schijnen te neemen,

zoo als deselve bij opgemelte haren briev niet duijster

te kennen geeven, waar uijt dan sustineeren moe„

„ten, dat haar die gasten door een nauwe prijsselijke

oplettentheijt omtrent haar suspecte behandelingen

hoe langer hoe beter bekent moeten worden, ’t geen

een goede zake is, die in der tijd ten bijsonderen

dienste van de generale comp: te passe zoude kon

nen komen; Dog haar schijnd egter nog onbewust

te weesen, tot onse verwondering, dat zaijd oemar

insdien tusschen tijd van Cheribon eens is overgesto„

„ken geweest na Paccalongan, ten minsten men vind

in opgem: briev geen het minste gewagdaar van

gewaagt

261.