closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21:' November 1729.

vierkant aldaar: Egter zijn deselve beijde alhier

den eenen in ’t gebergte en den anderen

voor weglopers opgebragt geworden , onder pange„

„rang Bantam sig opgehouden hebbende; invoegen

consteeren kan bij hunne gerecolleerde exami„

„natien, in affschrift hier nevens; bij gevoegd een

oncostreecq: ten bedrage van ƒ 27.—.— waar van

de affschrijving eerbiedig versoeken, wegens eenig

verstrekt drinkwater aan het retourschip stad„

„wijk, dat den 15.e deser Bantam is gepasseerd.

aangesien voor het schip Soetelingskerke alhier in

gereedheijt gebragt geweest is eenige ververssing, die

door de overheeden van dien bodem was gerequireerd,

dog daar aan niet bestelt heeft konnen werden,

mits het spoedig hier voorbij raken van dat schip

met een selle voordeelige koelte, op den 24.' october

Jongstleden, soo hebben de daar bij geweest zijnde

twee ingekogte minderbeesten tot een nader

en beter gelegentheijt aangehouden, maarde te

rug gebragte en meest bedurvene groente aan het

bootsvolk, en de verdere zeevarende alhier na

usantie laten affgeeven, egter versoeken al verder

de affschrijvinge daar van belopende een somma

van ƒ 159: 15: volgens bijgaande oncostreecq:

waar.