closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 21:' November 1729.

in vorenstaande sijn declaratie vermeld, denwelke op

den inhoude van dien nader zijnde gehoord, bleep den

selve daar bij prsisteeren; onderstond, actum tot

Bantam dato gemeld, lager, een teken daarbij ge„

„schreven dit gesteld bij den declarant, in margine, als

gecommitteerde, was getekent, M: de graaff, Simon

groenevelt, nog lager, H: Wilshuijsen d:t clercq

/:onderstond:/ accordeert /:was getekent:/ H:s Wilshuijsen.

Eerste clercq.

Heden Den 26:' October 1729. compareerde voor mij

Mattheus Wilshuijsen, eersten clercq der Ban„

„taiise secretarije, present de nagenoemde getuijgen

Hans Harman Tas van ’t graaffschap Lippe

koet zier van den zulthan alhier, mitsgaders

Hendrik Lodewijk van Hellen, Hendrik

Wilhelm scheper van Huijsberge Hermanus

Roelofsz: van assenus, en Gijseler Landscho van

Leijnzig zoldaten alle bescheijden in’t conings casteel

alhier Den Diamant, zijnde van Competente

ouderdom om getuijgenisse derwaarheijt te geeven

dewelke zijnde gevraagd ter requisitie van den

fiscaal deser besetting Ian Steenwijk

zoo attesteerden de deponenten voorde waarheijt,

en sulx voor aff de vier eerste

Dat.