closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register der Papieren

gaande op heden p:r het schip

Noordbeek van hier na

Batavia geconsigneerd aan

sijn Edelheijt, den hoog Edele

gestrenge heere H:r Diderik

Durven Gouverneur gene„

raal, en de Edele heeren Raden

van Nederlands India,

Namentlijk.

N:o 1. origineele missive aan haar hoog Edelheedens van

den opperkoopman Iohan Sautijn

gesaghebber, benevens den raad, de dato

heden.

„. 2. verklaring wegens de gescheepte peper in Noordbeek.

„. 3. Naamrollen van de vertreckende verlossers en incurable.

„. 4. zoldij reecq: van deselve.

„.5. extract resolutie genomen in raade alhier op

den 15.' deser, concerneerende de Ban

tamse handel boekjes gesloten onder

ult:o augustij Jongstleden.

„. 6. confrontatie off bevinding op deselve waar uijt de

„vermeerdering der lasten, en ver„

„mindering der winsten dit Iaar

in

Pag: 1