closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

in tegenstelling van d: bevorens

causeeren.

N:o 7. reecq van hoognodige reparatie alhier in dentijd

van 2/m: gedaan:

„. 8. _:o van extraord=s verstrecking aan den koning

in voormelten tijd.

„. 9. cognoiscement factuir

10. verklaring wegens de slegte gesteltheijt van de

overgaande Bantamse boot.—

11. _:o van het pakhuijs binnen Speelwijk n:o 1.

„.12. Copia resolutie dientweegen, en over andere sa„

ken genomen in raade van politie

alhier op den 5.' deser

„. 13. _.o rapport van den capitain Hendrik

Duirvelt E:s: wegens hunne ont„

„moeting bij den rijxbestierder op den

eersten deser

„. 14. _.o van een brievken na Cheribon geschreven

op den 5.e deser door den gesaghebber

Sautijn aan den Coopman en resi„

„dent den E: Iohan Donker van der hoff

benevens den raad aldaar.

„. 15. _.o resolutie in raade van Iustitie genomen

op den 3:' deser concerneerende het

doen