closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6:'

December 1729

P:r Transport.

5509

17

Dese vermindering ontstaate alleen wegens mondkost

sluijt en ontsluijtgeld, als mede opvang en scherpregters

loon eeniger net voorkennisse van haar hoog Edelens g'exe„

„cuteerde delinquanten.

voorjarige lasten en ongelden a:o stants

119

12

71

A:o pass=o

8

48

Dris meerder

„.

Dese last neemt sijne reeden uijt sommige te goed staende randsoenen

van seckwijn der gequalificeerdens, die bij het sluijten der

Jongst affgelegde boeken, bij mancquement, niet hebben konnen wer„

den affgegeven.

verminderde Lastposten.

Hospitaals ongelden in dit Iaar

1069:—:8ƒ

voorleden Iaar

1631. 4:8.

.

Nu minder.

4:

562.

- - - ..

Dese vermindering is spruijtende uijt een minder

getal van Impotenten, die in tegenstelling van

’t voorige Iaar door malkanderen gerekent 13.

koppen ten laste van ’t hospitaal weijniger zijn

geheeest, en gevolglijk aan kostpenn:, rijs medi

„camenten en salvenheeft inbeten cesseeren,

—: —:

568

vaartuijgen ongelden desen Iare

6

voor leden Iaar

838:13:

„ont

Nu minder

270

13.

„.

alhoewel desen Iare de gedane noodsakelijkheijt repa

ratie en timmeragie aan ’s E: Comp=s boot

De Hoesthuijn die van ’t vorige Iaar merkel

komt teexceseeren, soo is nogtans dele vermin

„dering gereculteert dat gem: boot a:o pass:o van

Batavia is voorsien geworden met een stel

nieuwe zeijlen giek en twee masthouten

oversulks dese sijn bescheijd heeft.

voor bij passeerende scheepen a:o stante.

10:

2593

voorleden Iaar

18:

3438

Z:

n minder

-

---

8:

845

het eene Iaar meer en ’t ander min ververssching van

aankomende scheepen g’eijscht wordende geeft hier toereeden

Guarnisoen Zoldij dit Iaar

36487

8:

17.

voorleden Jaar

39430

18:

Tn minder.

-

2943

—: 8

Door

het minder verstrekte aan ’s comp=s dienaren op

reecq: van winnende maandgelden

De verminderde lastvosten rendeeren

De verminderde van de vermeerder de lastposten gedetraheert

weesende, komt als voorsz: dat dit comptoir desen

vin

Iare meerder veragtert is een tanto van

Waarmede alle Lastposten aan gethoont zijnde tot

vijffchien

in het getal, sootreed men tot de

Restanten

4621

932

10

5

2:

8:

8: