closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6:' Deeen

P:r Transport.

p

Extri

ordinaire verstrecking aan den coning van Bantam

in dit Iaar - - - -

6:

350

voorleden Iaar

143

15.

„.

meerder

Buijten en behalven dat gemelde hoogheijt het eene Iaar,

meer en ’t andere minder, na een al oud gebruijk, om

lont, en diverse en andere kleenigheeden komt versoeken,

geeft tot dese vermeerdering reeden het bedragen van 51.

p=s halff sleeten bandeliers, ten bedragen van r=m ƒ 100:—:—

werdende dese navolgens exempelen, versogt bij het

uijthuwelijken sijner kinderen.

Extraordinaire ongelden desen Iare.

68

19

voorleden Iaar

61

2

d

An meerder

Dat

dese reek: dit boekjaar ten laste van ’t comptoir generaal

komt te melden van ƒ68:19: 8: is alleen de oorsaak het

kruijsgaljoot De snip en de pantjallang De veerman

van Batavia uijtgezonden ter bekruissing, na de

Lampongse cust, en d: om her leggende eislanden, ten

behoeve van dewelke, geduirende het leggen te deser rheede,

op versoek der gezagvoerders dier kieltjes uijt ’s E: comp=s

voor raat alhier is affgegeven, als volgt

2. p=s salempoeris gbleekt cust.

50. „. gevulde ijser handgranaten

54. lb: gemaakt ijser.

14. „.

koper.

12. „. buskruijt tot het vullen van 50. p:s leedige handgranaten.

Scheeps. Zoldij vermeerdert.

zs kerkomstig wegens drie p=s doodkisten, die gedurende

het leggen te deser rheede, het schip Wassenaar, op

versoek der scheeps overheeden uijt onsen voorraat al„

„hier sin affgelangt, ter aarde bestelling van drie op

voorsz: bodem bescheijden geweest sijnde overledene

zeevarende persoonen.

oncosten van scheepen vermeerdert. - - -

zoo veel bedragen de contanten, graanen &c=a als er in

dit boekjaar, geduurende het extraordinair vertoe„

„ven onder ’t laden van den pever op versoek der over

heeden luijd aan haar hoog Edelens affgezondene

oncostreekeningen ten laste van de scheepen Noord

waddingsveen, wassenaar, het vaderland getrouw

en de stad Leijden uijt ’s E: Comp:s voorraat alhier

sijn verstrekt en affgegeven.

Condemnatie reek:d in dit Iaar

431: 16:

voorleden Iaar

350:

2

„.

—nu meerder.

Transporteere.

8

„.

8

8:

1.

8:

2

1087

81

5504

15

7

15

iber

1729

6

4105:

11

206:

17.

13

17:

15:

14

8.

8