closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6:' December 1729.

Aan den E: agtbaren heer

Johan Sautijn

oppercoopman en gesag

„hebber te deser besetting.

Ed: agtbaren heer.

Den ondergetekende Hendrik Duirvels, Ian Steen

„wijk fiscaal, en eersten Clercq Mattheus Wilshuij

sen hebben, ingevolge uEd: agtb: g'eerde ordre, den rijks„

„bestierder pangerang Pourba Nagara heden voor„

„middag uijt name, en onder genege groete van

uEd: agtb:, overhandigt de goude Iapaanse coubang,

om deselve aan zijn meester den koning, als zijn

hoogheijt toebehoorende, te rug te geeven: mitsgaders

gevraagt, off den zulthan geinclineerd was te resti„

„tueeren de mansslaav Panglaij, die nog behoorden

tot den boedel van den overleden Chinees Capitain

Swaara ko; waar op dien minister antwoorden zijn

hoogheijt daar over nader te sullen spreecken, en

uEd: agtb: dientweegen als dan behoorlijk bescheijd

laten geeven; item ook teffens doen weeten, wat ap„

„parentie den Chinees Tanjauwko hadde, ontrent

het terug erlangen sijner goederen, die hem door

den tommegom aboe op een der duijsend eijlanden

waren.