closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

Van Bantam onder dato 6:' December 1729.

waren ontnoomen: maar belangende de versogte

overgave van uEd: agtb: gestoole off vervoerde slaven,

dat hij daar omtrent niets anders konde seggen als

deselve bij agterhaling in Speelwijk te sullen te rug

zenden; mitsgaders dat hij sulks al gedaan soude

hebben, ingevalle deselve in zijn magt hadden geweest.

waar mede dese onse commissie na de geerde inten„

„tie van uEd: agtb: kopende volbragt te hebben blijven

met respect, onderstond, Ed: agtb: keer, lager, uEd: agtb:

gehoorsame dienaren, getekent, Hendrik Duirvelt,

Ian Steenwijk en Hattheus Wilshuijsen,

/:in margine:/ Bbantam, den 1.e December 1729.

/:onderstond:/ accordeert /:was getekent:/ M:s Wilshuij„

„sen dvrss: Clercq.

Cheribon.

Aan den E: Johan Donker van der Hoff

Coopman en Resident comp:s weegen

Benevens Den Raad aldaar

E: Erntfeste, Discrete.

aan de bestelling mijner Iongste aan uEd: van den 10:'

November Jongstleden niet dubiteerende, dient desen

eenelijk ten geleijde van Ratoe Baggoes amad, den

„welke altans, onder pretext van mooije paerden

te