closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6:' December 1729.

te koopen voor den zulthan, weder tot uE: overkomt

en binnen korten, na ’t geene mij gesegt is, te

volgen staat van Zaijd oemar, ’t gunt dan ook

teffens dienstig gevonden hhebbe uE: bij desen te comp

munuceeren.—

waar mede dese besluijtende verblijve na dienst

vrundelijke groete, onderstond, E: Erntfeste, discreete

lager, uE: dienstwillige dienaar en vrind, getekent,

Joh:r Sautijn, in margine, Bantam Den 5:e De„

„cember a:o 1729. /:onderstond:/ accordeert /:was getek:t/

M:s Wilbhuijsen Eerste Clircq.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt den hoog Edelen gestr: heere

M:r Didemk Durven

Gouverneur Generaal, en d’ Edele Heeren Raaden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

R's konings brievbrengers

kiaria Soera doeta en

Tommegom wangsaita

agtbare, Erntfeste, manhafte

ontvangen den 10.e december

1729

wel wijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse, wijd gebiedende heeren

Zedert het affzenden van onse Jongste eerbiedige

advijsen