closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25.

Van Bantam Den 9.' December A:o 1729:

advijsen aan uEd: groot agtb: van den 6:e deser, is den

zulthan al vrij tijdig te raade geworden na Bata„

„via te depecheeren zijnen Sabandhaar van de speel„

wijkse boom kiaria Soera doera en tommegom

tangsaita met speciale last, om in name ende

van weegen den vorst te institueeren sodanigen actie

als zijn hoogheijt persisteert te hebben op den boedel

van den overleden Chinees Capitain Saowakd:

wienslijffeijgen Tanglaij egter nog aanhoud met

de ontnomen goederen van den chinees Tanjauwko,

zoo dat voorsz: zendelingen en brengers van dese

onses weetens niet anders mede neemen als een

briev van zijn hoogheijt aan uEd: groot agtb: bene„

„vens een geschenk van negen bharen witte peper.

De retourscheepen, bij onsen Iongsten vermelt, blij„

„ven als nog voor de Bantamse bhaeij suckelen door een

westelijke tegenwind, dewelke altans schijnd te willen

aanhouden, ’t geen egter contrarie verhopen, ten eijnde

die kostelijke kielen spoedig het nauw van Sunda mo„

„gen uijtraken tot voortsetting en volbrenging hunner

reijse na Nederland, onder den Zeegen van Godalmagtig.

waar mede dese besluijtende verblijven met respect /:onderstond:/

hoog Edele gestrenge, wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens

onderdanige dienaren /:was getekent:/ Ioh: Sautijn,

M:s de Graaff, I:n Steenwijk, Simon Groenevelt /:in

margine:/ Bantam den 9.e' December 1729.

Translaat