closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den 12.' December A:o 1729.

Translaat Maleijdse missive

door den Koning van Bantam,

aan zijn wel Edelheijt, den

hoog Edelen, Heere

M:r Didenk Durven

Gouverneur generaal benevens

d’ Edele heeren Raaden van

Nederlands India geschreven.

ontvangen den 12:' December 1729.

Desen seer waardigen briev, welke opgecierd is met

een onophoudelijke en altoos duurende groetenisse mits

„gaders overgebragt werd door de bestellinge van kearia

Soera doeta en ke commagom wangsa ita van we

„gens Padoeka Sirij Sulthaan aboel moehhasan

moekhamed zein oel abbadien eijgenaar van den

koninklijken tkroon en heerlijkheijt tot Bantam.

komt onder betuijginge van desselvs welmeenende

suijvere en opregte vrindschap, door geleijde van

Gode den alderhoogsten aan den heere gouverneur generael

Diderik Durven en de raaden van dendra;

welke in een seer grooten luijster is resideerende op

den throon van mogentheijt ende keerlijkheijt, mits

„gaders wijs, ende voorsigtig in het bestieren aller

zaken