closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27.

Van Bantam Den 12.' December 1729.

zaken, binnen de stad Batavia en den ressortee van dien, &=a &c=a.

wijders werd bij desen aan den heere gouverneur gene

raal Diderik Durven, ende de raaden van

India gecommuniceert, dat uw hoog Edelens zoon

Padoeka Sirij Sulthaan aboel moekhasan moekhamed

ziin oel abbadien, onder de regeeringe van de vorige gou„

„verneur generaal versogt hebbende, om seekeren chi„

„nees Si=ngoea, woonende tot Bantam, tot capit=n

dier natie aan te stellen, den vorige heere gouvern=r

generaal ende de raaden van India van die goedheijt

zijn geweest, het versoek van uw hoog Ed=s zoon

te amplecteeren, weshalven denselven ook tot die

capitains plaats is aangestelt met toestemming

en bewilliging van ’s E: Comp=s gevolmagtigds,

welke doen ter tijd alhier tot Bantam resideerde;

„met

dog aangesien, het overlijden van gem: capitain ngoea,

door den commandeur Iohan Sautijn aan uw hoog

Edelens zoon Padocka Sirij Sulthan is ter kennisse

gebragt, dat gem: capitain ngoer eenige penningen

soude de bet sijn aan den commandeur van Tets, zoo

heeft uw hoog Edelens zoon daar op gerepliceert, dat

hij tegens het geopperde van den commandeur

niets hadde, item dat uw hoog Edelens zoon onbewust

was, van, en aan wien, voorsz: Capitain ngoea eenig

geld:/