closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam den 23:' Januarij 1730.

generaal Diderik Durven ende de raaden

van India, welke in alle heerlijkheijt resideeren

op den tkroon van mogendheijt, en aensien, ende

seer verstandig en voorsigtig zijn in het bestieren

aller zaken van de stad Batavia, mitsg=s &c=a & c.a

wijders maakt uw hoog Ed=s zoon Padoeka Sirij Sulthan

bij desen aan den heere gouverneur generaal Diderik

Durven ende de raaden van India bekend, dat het

is geweest den 21.' dag van de maand D zoel caidak op een

Saturdag in den Jaren 1141. gen:t Djiem, wanneer

uw hoog Ed=s zoon door de bestellinge van ’s Comp=s

gemagtigde tot Bantam, den oppercoopman

Ioan Sautijn wel is toegebragt geworden den

ser heerlijken briev, die den heere gouverneur ge„

neraal Diderik Durven, ende de raden van

India ten dien eijnde aan denselven hebben toegezon„

„den, welkers inhalinge ten spoedigsten geschied zijnde

met de vereijschte eere en statie, die daar omtrent

van ouds her in gebruijk geweest is ten tijds van

onsen overledene heer vader sulthaan khadji abdul

cahar aboennatsar, ende in desen Iegenswoordigen

tijd onder de regeeringe van uw hoog Edelens zoon

Sirijsulthaan nog indiervoegen, sonder de minste

verandering stand grijpt, zoo is bij opening van

gedagt.

49.