closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23:' Januarij A:o 1730.

Translaat malaijse missive

door den koning van Bantam

aan zijn Edelheijt, den hoog Ed=en

heere gouverneur generaal

H:r Diderik Durven

en de Edele heeren Raaden van

Nederlands India geschreven

ontvangen p:r den rijxbestierder

Pangerang aria Poerba naga

„ra en verdere gesanten in dato

23.' Ianuarij 1730.

Desen weerdigen briev, welke opgeciert is met een

onophoudelijke en altoos duurende groetenisse en

overgebragt werd door de bestellinge van pangeran

aria Poerba Nagara, radien weegnja kasoema na„

„gara, aria Singa wikrama, tommangong rakisa

dipa en Ratoe Bagoes wangsa doeta, nevens het

verdere gevolg van gem: pangerang aria Poerba

Nagara, van wegens Padoeka Sirij sulthaan

aboel moehhasan mochhamed zeindel abbadien,

eijgenaar van den koninklijken tkroon en heer„

„lijkheijt tot Bantam, verzelt met alle teecke„

„nen van zuijvere en opregte prindschap komt

onder Godes geleijde aan den heere gouverneur

generaal.