closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van Javas oostcust den 23.' Januarij A:o 1730.

gedagte missive dies inhoud alomme verspreijt,

welkers renk aangenamer was als den geur van

saffraan, en cwet, hebbende de regelen van dien

verders een seer heerlijken glans van sig gegeven

wegens derselver welvoegende aan een schakelinge

waar uijt ten genoegen bij gedagte missive is ge„

„bleken, hoe den heere gouverneur generaal Dide„

rik Durven ende de raaden van India betuijg„

„den, niet te kunnen nalaten bij dien briev van

suijvere en opregte vrindschap aan haren broederlij„

ken vrind uw hoog Edelens zoon Padoeka Srij

sulthaan aboel moehhasan moehhamed Zeinoel

abbadien ter kennisse te brengen, dat het den boven

alverhevene God na sijne onveranderlijken wille

behaagt hadde op den eersten dier maand, uijt dese

vergankelijke weereld in de eeuwige vreugde op te

neemen, en tot de altoos duurende en geluksalige

ruste te doen overgaan den heere gouverneur gene„

raal Mattheus De Haan, mitsg=s dat ten

genoemden dage na de ordre van de Nederlandse

Compagnie wederom tot dat swaarwigtig en

aansienlijk ampt was verkoren den tegenwoor„

„digen gouverneur generaal Diderik Durven

die nevens de raaden van India, bij gemelte

missive