closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23.' Ianuarij 1730.

missive verders aan haren broederlijken en goeden

vrund versekering gedaan hebbende, dat haar niets:

soo seer soude ter kerten gaan, als de onderhouding

van een onverbreekelijke vrind en bond genootschap

naar het voorbeeld de vorige gouverneur generaals,

wiens loff alomme besaamt is, en dewelke steeds

met uw hoog Edelens zoon Padoeka Sirij Sulthaan

aboel moehhasan moehhamed zein oel abbadien, en

uw hoog Edelens zoons overledene heer vaders srij

Sulthan khadji abdul cakar aboen nat sar in een

goede harmonije hebben geleeft, en onderhouden een

onverbreekelijke bondgenootschap, ingevolge den

inhoud der contracten, welke door uw hoog Edelens

zoons overledene heer vader sulthan khadjiabdul

cahar aboen natsar tusschen d’E: Comp: en het

Bantamse rijk is opgeregt, en altoos in alle vol„

„komentheijt, sonder de minste verandering en aff„

„wijking zijn onderhouden en nagekomen wes„

„halven den heere gouverneur generaal Diderik

Durven, ende de raden van India versogt

werden, met uw hoog Ed=s zoon daar bij in alle

bestendigheijt te willen volharden tot bereijking

van ’t geene wensschelijk is, mitsgaders door weder„

i

will

„zijdse adsistentie den handel te„ begunstigen, na

volgens.

51