closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23:' Januarij 1730.

verders heeft uw hoog Ed:s zoon Padoeka sirij

sulthaan, pangeran aria Poerba nagara en

radeen weegnja kasoema nagara ten slot

deses speciaal aanbevolen, de zaak van uw

hoog Ed:s zoons Bantamse onderdanen, wel„

kers onderr daner name alle bekent zijn,

die sig komen te onthouden aan de oostkant

in’t district van Tanggerang, weshalven uw

hoog Ed=s zoon seer instantig versoekt, dat uw

hoog Ed=s uijt aanmerkinge van de weder„

„zijdse vrind en bontgenootschap, die 'er is

tusschen d’ E: Comp=s en 't rijk van Bantam,

en waar door de stad Batavia en de negorije Ban„

„tam als aan een verknogt zijn de goedheijt

gelieven te hebben, die volkeren wederom na

de negorije Bantam te doen keeren.—

Eijndelijk hebbe voor Iegenswoordig ter verlen

„ginge van desen briev van Zuijvere en opregte

vrindschap niets meer te melden, dan, dat

deselve verzelt gaat, door een present vande

bij de Nederlandse Comp: soo seer g’extimeer„

„de en gewilde vrugt, bestaande het selve in

een quantiteijt van

30. Bharen witte en

Cos swarte .} peper.

100.

ker,