closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23:' Januarij 1730.

hervoortkomende uijt het suijver en geneegen

kerte ’t welk uw hoog Ed=s zoon Padoeka Sirij sul

„thaan den heere gouverneur generaal Pider ik

Durren ende de raaden van India is toedragen,

de:

ook is het versoek aan uw hoog Ed=s zoon badoeka

Sirij sulthaan, bij aldien den heere gouverneur

generaal Drdinsk Durven ende de raaden

van India niets meer hebben te beveelen aan

pangeran aria Poerba Nagara dat het den

gouverneur generaal Diderik Durven

ende de raaden van India sal mogen beha

„gen: derselven ten spoedigsten te huijswaarts te

laten keeren, mits de veelvuldige affaires, waer

mede hij pangeran, in de negorije van uw hoog

Ed=s zoon Padoeka Sirij Sulthaan tot Bantam

beladen is.

Geschreven in't casteel den Diamant op

woensdag den 25.' van de maand dzoulcaidak

in’t Jaar Djiem na de vlugt des Propheets int

hooptende Iaar 1441. overeenkomende met den 22.'

Iunij in't Iaar na de geboorte Christij 1729.

Pv onder gesel:

61