closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

A:o 1730.

ontfangen

den 8: feb:r p:r den

balier kaloenkong

den 10:e febr: p:r den

jnlander Salamat

den 24:' feb: p:r ki„

ria radja badana

den 3: maart ter

ter generaale se

crestarije:

den 8:' maart p=r de

boot de bode

Register van so„

danige Brieven en

Daar Toe gehooren„

de Bijlagen als

er In Desen In

gesz: en In anno

1730: ontfangen sijn

van

Bantam

Pag:

briefje vanden oppercoopman, en gesag„

hebber Iohan Sautijn nevens den

raad tot batttam aan haer hoog Ed:s

tot Batavia de dato 4: feb:r 1730. 1.

brie

fge van en aan als booven gedateerd

den 8:' feb: 1730.

2.

6

brie

je van den gesaghebber Iohan sau„

tijn enden raad tot bantam aan

haar hoog Ed:s tot batavia onder da„

to 21:' feb: 1730.

„3.

Rax

port vanden administrateur en fis„

caal wegens derselver verrigtinge

ten hove gedateerd den 19: feb:r voor„

meld

„6.

translaat malaijs geschrifte van wegens

den eersten bantamsen gesant aria

poerba nagara aan haar hoog Ed:s tot

batavia gepresenteerd

„8.

brief van den gesaghebber Iohan Sautijn

en