closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2.' Maart 1730.

den heere gouverneur generaal ende de raaden van

India bekend, dat den bewnsten Tswao=ngoako eerstelijk

door Padoeka srij sulthaan als capitain met goedvin„

„den en bewilliging van d’E: Comp: aangestelt zijnde

het bewind heeft gehad over alle de tot Bantam re

moxeerende chineesen, en med eenen het sabandaars

ampt tot Bantam waargenomen hebbende, heeft den

zulthaan, denselven een huijsgegeven, om in te woonen,

ook is den genoemden persoon aan toean Zulthaan

debet geweest een duijsend realen spaans, en behalven

des nog wegens ’t een en ander wat aan den toean

zulthaan schuldig; maar wijl denselven 3saao=ngoa„

„ko thans overleden is, heeft den commandeur Ian

Sautijn, desselvs naarlatenschap onder sig geslagen

en alles bij publicque vendutie doen verkopen, tot

het huijs van Padoeka Sirij Zylthaan incluijs, daar

Haangoako in woonagtig is geweest; dan vermits

den heere gouverneur generaal voor Iegenswoordig

gelieft te beveelen, dat den toean zulthan een gevol„

„magtigde soude aanstellen om de pretentie van den

toean zulthaan alhier op het stadhuijs geregtelijk

te doen, soo is 't ootmoedig versoek van uw hoog Ed=s

dienaar, aan den heere gouverneur generaal ende de

raaden van India, dat sulx dog niet mag geschieden,

wijl

9: