closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 21.' Februarij 1730.

kopen; waar toe hij versogt, dat aan gem: Radja

sadana een brievje van voorschrijvens aan haar

hoog Edelens mogt nieds gegeven werden door uE: agtb:

wiens intentie hier omtrent verhopende voldaan

te hebben, soo blijven met behoorlijk respect, onderstond,

E: agtb: keer, lager, uE: agtb: gehoorsame dienaren

was getekend, H: De Graaff, J:n Steenwijk, en

H: Wilshuijsen, in margine, Bantam den 19:'

Februarij 1730. /:onderstond:/ accordeert /:was getekend:/

H:s Wilshuijsen eerste Clercq

Translaat Haleijsgeschrift

van wegens den eersten Bantam

sen gesant pangerang aria

Poerba Nagara aan sijn Edelh=t

den hoog Edelen heere M=r

Diderik Durven gou

„verneur generaal en d’ Raaden

van India gepresenreerd en

door de heer Fredrik Iulius

Coijert, sabandhaar en licent„

meester overgelevert in dato

2.' Maart A:o 1730.

Pangeran aria Poerba Nagara maakt bij desen aan

den.