closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2:' Maart 1730.

sulthaan gaerne Sicambieng zijn verdiende ar„

„beijdsloonen wil voldoen; weesende denselven Sicam„

„bieng nog daar en boven schuldig aan uw hoog Ed=s

dienaar een Somma van een hondert en dertig

spaans, item aan Ratoe Bagus wangsa doeta

’t negentig gelijke spaance realen, dog dat uw

hoog Ed=s dienaar eenig arbeijdsloon aan Sigambieng

soude schuldig wesen

gelijk hij komt voor te wenden, sulx betuijgt uw'

hoog Edelens dienaar in geenderhande wijse soda

„nig te zijn; over welk en ander den heere gouver„

„neur generaal naar deselver bescheijdentheijd best

kunnende oordeelen werden alle die saken verders

daar aan gedefereert gelaten.

Duplicaat

Batavia

Aan zijn Edelheijd, den hoog Edele gestrengen heere

H:r Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’ Edele heeren Raden

van Nederlands India

Hoog Edele, gestrenge groot

P:r de Boot

De Boode

agtb:, Erntfeste, manhaffte

ontvangen voor

de eerstemaal den

8.e maart 1730.—

wel wijse, voorsienige, seer

genereuse wijd gebiedende heeren.

ons