closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' Maart 1730.

Dat het uw Edele groot agtb: al verder mogten

believen spoedig te dimitteeren zijnen rijksbe„

„stierder en de andere bij sig hebbende Bantamse

gezanten, onder dewelke ons waarschijnelijk te

voren komt, dat zoo wel den radeen Wignia

Nagara, als dien welbekenden Maas Maijl, nu

genaamt Ratoe Baggoes wangsa doeta de voor

„naamste instrumenten zijn, die uijt eijgen

baat, haren koning dusdanig weeten te beweegen,

dat hij zijne vorstelijke waardigheijt ten toon

stellende blijft persisteeren bij zijne voor aange

toogen hardneckigheijt in weerwil van uw' Edele

„E

hoog Ed

groot agtb: beveelen, die door ons in’t gade slaan

van de continueerende Bantamse konkelarijen

met die van Cheribon promptelijk geobberveert, en

iets daar van ontdekkende, niet versuijmd werden

dienthalven te geven de nodige kennisse aan uw Edele

groot agtb:, na welkers ordre altans ook costijwaarts

overvaard den kettingganger Koekoet, bezijden drie

onbequame peperharpen, waar voor een gelijk getal

andere in plaats versoeken; te weten in diervoegen

gemaakt als komt aan te wijsen het nevens gaende

Copia berigt van den administrateur Mauritius de

Graaff, die nevens ons niet heeft konnen goedvinden

t

19