closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' Maart 1730.

te consenteeren in het gedaane versoek der overheeden

van het retourschip Pallas ter obtenue van eenige

ververssching, maar wel om sulx te declineeren, en

geeer de„

dus schuldpligtig te observeerende gestelde ordre door

uw Edele groot agtb: in ’t voortaan niet doen ver„

„strekken van runderbeesten, groentens etc=a aan

eenige vertrekkende scheeper na Nederland; ook

zullen wij al verder in agt neemen, dat alle mo„

„gelijke middelen werden aangewend ter verminde

ring der lasten van dit comptoir, mitsgaders dat

de te doene reparatien aan ’s Comp=s pakhuijsen

binnen speelwijk regt en sterk ten zuijnigsten

volbragt werden na de ordre van uw Edele groot

agtb:, aan dewelke nog d’eere hebben te communi„

„ceeren, dat des Zulthans kleenzoon, pangerang

Loeria, oudste zoone van den a:o 1723. omgekomen

kroonprins pangerang Ratoe op een seer statieuse

wijse den 14:' feb=rij Jongstleden besneeden is, bene„

„vens sijn broeder pangerang Badjo en nog eeni

„ge andere Ionge princen van den bloede na dat al„

vorens ter eere van deselve ten hove was aangeregt

een kostelijk heest, dat sesthien agter eenvolgende

dagen geduurd, en begonnen gehad heeft met den

30.e Ianuarij Jongstleden, wanneer den gezaghebber

de.