closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6. Maart 1730.

gemerkt B: H: ter hand gesteld zijn sodanige 550. rd=s

hollands, als bij verkoop, na afftrek der ongelden, nogh

hebben affgeworpen alsulke vijff steene huijsjens

en eenige verdere goederen van den overleden chinees

capitain Swaowake, als door ons voor als nog van

dies boedel zijn te agterhalen geweest, welke pennin„

„gen wij eerbiedig versoeken, dat aan boedelmeesteren

van chineesen besteld mogen werden, bezijden so„

„danigen missive, als med een open slip teffens aan

haar Eerwaerdens in desen met dies bijlagen over

gaat, onder verder eerbiedige communicatie,

dat den voorwaarts genoemden Chinees capitain

Trtaowakos successeur, in name Swaliko geworden

is medehuurder van ’s konings wel eer profita

„bele, dog Iegenswoordig al vrij in verval weesende

suijkerlanden met namen Soemoerangsana, Tan„

„Iongkaijt, en catapang in compagnie van den

tans op Batavia in gezandschap zijnde radeen

wignia Nagara en Ratoe Bagoes wangsa

doeta, dewelke daar voor bedongen hebben Iaarlijx

aan den vorst op te brengen drie duijsend spaance

realen, en sulx een duijsend gelijke realen in't

Iaar meerder, als gegeven heeft den eersten peper

financier pangerang Coessoema diradja

den.