closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den 6.' Maart 1730.

Denwelke men segt dat de huuring van die landen door

list ont„ truggelt is op de dringende voorsprake van 's ko

„nings wel eertijds bij zijn hoogheijt seer bemind geweest

zijnde dogter in name Ratoe ajoe siti Badaria, die

men wil, dat altans in ongenaden is bij haer vader,

om datse des nagts tusschen den 21.' en 22:' Februarij laatst„

„leden buijten sijne voorkennisse een uijtspanning sou„

„de hebben genomen, buijten het hoff in gezelschap van

nog drie harer susters, en twee bijwijven van den vorst

denwelke daar over seer geemelijk soude weesen, de dogters

hare kleijnodien ontnomen, mitsgaders de bijwijven

het hair affgeschooren, en in de ijsers doen klincken

hebben; ’t geen alhier een ongemeene opschuddinge ver„

oorsaakte, en ganschelijk niet geheijm gehouden, maer

aan de weereld ten ergste uijtgekreeten werd, door de

geene, dewelke men wil dat van die drifftige prin„

„cessen haar streng niet zijn, onder dewelke altans

zijn rol schijnd te speelen pangerang Rana Han„

„gala hooft protecteur van den doorlistigen maas

maijl, en die werd gerugt capap te weesen door

zijnen schoopvader, den rijxbestierder pangerang

Pourba Nagara, den vorst te instigeeren het requisit

van uw Edele groot agtb: altans geen ernst, maar

eenlijk een uijtvinding van den gezaghebber te

zijn

23.