closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 5=e xber: 1707.

en sijnen engelsen stuurman goddert gaij

Malacca int Casteel 26:e gber: anno 1707.

(getekent) J: Panhuijs secrts:

Mondeling relaes en berigt

gedaen en gegeven door den benjaans

nachoda bommildas en den Engels

stuurman goddart gaij, beijde van

het hier ter rheede leggende schip

pattaloes gehorende in zouratta waer

meede van johoor op heden hier ter rheede

g’arriveerd zijn, weegens hunne ont„

moeting op die herwaerts reijse.

zijnde in geschrifte gesteld, ter ordre

van den Ed:e h:r pieter roselaer extra„

ordinaris raad van Jndia, mitsgad=s

gouverneur en directeur deser stad en

fortresse

Goddart Gaij Engels stuurman en bommetdas.

benjaens Machoda en coopman op het schip pattatoes

waer meede op den 8=e deser van johoor vertrocken

en huijdigen datum hier g’arriveerd sijn relateerden

dat bij op den 9=e daer aen met d:o bodem tot op 3 a 4

mijlen

28