closeTerug naar inventaris

Transcriptie

170

Van Amboina onder dato 29=en Septb„r A:o 1707. —.

alwaar s' anderen daags 'smorgens ongevaar 3 uuren aan„

landen, en alles in gereetheijd van den, om met onse Com„

„missie te connen voorwaaren excepto eenige sakken, al„

„soo de aldaar zijnde door lang gebruijkt, meest versleeten

waaren, waar van ter ordre van uEd:le meede ten

19

spoedigsten versien weesende, maakten wij op 26.e Jan:r

met het inweegen der nagelen, aldaar een aanvang, en

bevonden op 13:e Februarij daar aan volgende daar meede

soo verre geadvanceert te zijn; dat volgens voorgeeven

der Jnlandse hoofden alles gelevert, en niets meer van

gedagte specerijen onder haare Negorijs volk waaren

berustende, wanneer ons bleek volgens daar van

gehoudene rollen de ontfangene quantiteijt te monteeren

een aantal van ed=e 169431: of bhaaren 308 3/350 naden

eijsch geconditieoneerde nagelen geleverde door soodani„

„ge negorijen en ider ter quantiteijt, als agtergem:

rolle Cortelijk vertoonen: wij sullen hier onder uEd:e

gunstig welneemen noteeren, dat deese ontfangst

vrij corter souden hebben afgelegt, bij aldien niet

waaren opgehouden, door ’t langsaam aanbrengen der

nagelen, van eenige dorpen en wel ten principaalen

door die van Toelekoeenfengatenga tot Haroeko gelijk

in nedrigheijd vertoont hebben, onse Commissie dus

perre verrigt hebbende, begaaven wij ons volgens

ordre