closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

Van Amboina onder dato 29:en Septb:r A:o 1701

op 16:e Feb:r van daar na Hominoa, alwaar dien selfden

dag tegenden avoudarriveerden, vinden het nagelgewas

meede volkoomen tot de levering bequaam, dan vermits

daags na onse aankomste aldaar ter Rheede verscheenen

de Chialoup Ceram, die volgens uEd:e ordre van

sijne inhebbende ladinge ten spoedigsten ontlast dienden

was sulx de oorsaak dat geen besigheijd konde beginnen

voor den 21:e daar aan volgende, wanneer met het inwegen

aanvougen, daar eijndelijk op Meij soo verre gedaan

werk meede bekoomen hadden dat volgens seggen der

Opperhoofden, alles door haarl: dorpelingen gelevert

en aangebragt was, ten waare eenige niet naamwaar

„dige restanties, die na verloop van weijnige meede

gevolgt zijnde, bevonden wij geduurende de voorsz:

tijd in goede en wel gedroogde nagelen aan d’E. Comp:

gelevert en ter schaal gebragt zijn, een quantiteijt van

ld:e 228372. of bhaaren 415 13/550 â 550. lb: ider en sulx

door sodanige Negorijen, en ider in quantiteijt, als bij

het door ons daar van gehoudene Nagelboekie consteert,

wij moeten tot ons leetweesen bekennen dat met

het inweegen der opgem: quantiteijt nagelen, al mee

een Ruijme verspilt is, en vinden ons dierhalven

verpligt uEd: agtb: eerbiedig te demonstreeren, welke

daar van de voornaamste oorsaaken zijn geweest, die

seggen