closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26/

Van Amboina onder dato 29:en Septb:r A:o 1707.

na Ambon wierd gesonden, soo hadden haar hoog Ed:e daar

toe verkooren de H:r Pieter Marville haar Hoog Ed:s secret:s

die dan ook hier op den 16.e Januarij 1666. arriveerde ende

den 21:e daar aan tot den 19:' gouvern: van Ambon voor„

gesteld wierd.

gouvernem:t van den voorn: H:r Marville heeft ge„

„duurt tot den 10:e April A:o 1667. als wanneer den selven

in den Heere ontslaapen zijnde, het bewint der saaken

gedevolveert is, op den oppercoopman Antonij Hurt.

Dewelke daar in door de Ed:e Heer Cornelis Speelman

Commissaris over de Oosterse gouvernement: ook ge„

„contiueerd wierd, arriveerde sijn Ed:e alhier op den

25:e Meij desselven jaars 1667, en vertrekkende den 7:e Junij

daar aan wederom na Makassar s' jaars daar aan of

a:o 1668: geliefde de Hooge regering van India den

voorn: Ed:e Heer Speelman bij missive Ernstig te

versoeken, dat sijn Ed:e om de provintie van Ambon

te bestieren, geliefde tot een jaar overblijvens te resol„

„veeren, in qualiteijt van Commiss:s en superinten„

„dent soo als sijn Ed: Commissie dicteerde, ten waare

dat sijn Ed:e meer inclinatie had, om te Continueeren

als gouvern: van Amboin, waar van de obtie aan