closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

Van Amlon onder dato 19:' Septb: A„o 17—

de keure van sijn Ed:e wierd gedefereerd, dog meerged: Ed:

H:r Speelman (mits de nieuwe revolutien op Macasser

met oorlog saaken geoccupeerd) haar Hoog Ed:s voor die

gunste en presentatie beleefdelijk bedankt, ende met

eenen getoont hebbende geen genegentheijd te hebben, om

hier in Ambon te gaan woonen.

Soo wierd door wel gem: haar hoog Ed:s tot Gouvern: van

Ambon, geeligeert den Ed: H:r Extraordinaris raad van

India en gouverneur van Banda Jacob. Cops, dewelke

daar op in dato 21:e Maart 1669. alhier gearriveert zijnde,

den 25:e daar aan tot den 20=e gouverneur van Ambon.

voorgesteld wierd.

Verblijvende in ’t selve gouvernement tot a:o 1672. als

wanneer haar Hoog Ed:s veele onaangenaame klagten

en doleanten over den gem: H:r Cons voorgekoomen

zijnde, hem uijt Ambon opgeroepen, en in desselfs

plaatse tot de 21:e gouv: deeser provintie gesteld hebben

den Ed: H:r Antonij Hurt gouv: van Banda, en dat

onder den titul van Comm:s die op den 20:e April des voorn:

jaars in Ambon aankoomende, daags daar aan dan ook

soodanig aan de gemeente voorgesteld is geworden, krijgende daar

op in den jaare 1675. de Caracter van Ext:s raad van Jndia.

:o 1678.