closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

Anno 1729.

ontfangen.

den 11:' Junij per het Jagt

Castor en pollux.

Register van Sodanige Bre„

„ven en Daar toe Gehoorende Bij

Zagen Als Jn Deesen Ingesz: en

Sedert het vertrek van het thee

Schip Reijgersbroek op Den 29:'

Maart Deeses Jaars ontfan„

„gen zijn van.

Pag:

Amboina.

Register der papieren

Missive van den Gouverneur Johannes Ber

„nard en raad Jn amboina aan haar Ed:s

den Gouverneur Generaal ende raden van

Jndia tot Batavia gedateerd den 20:' maij

anno 1729.

5

57

Een ander missive van aan en gedateerd als boven./

brieff door als vooren onder geciteerde datum

aan den Gesaghebber en raad tot sama„

rang Gesz:

59

twee Jnstructien voor gecommitt:s tot het

omwellen van wilde bomen Jnde zagoe

65

bosschen van loehoe en hennetello.

twee rapporten van voorm: gecommitts:

rakende de Extirpatie van wildebomen

76

ter voorsz: plaatsen.

Rapport wegens het vernieten van specerijbomen

ter sijde van ’t land van kelang op noord

83

Ceram.

Rapport rakende het uijtroeijen van specerij

boomen op kleijn ceram.

85

Resaas van ’t voorgevallene op de Jongste

93

houglij togt.

1