closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 1729.

Pag:

Jmboina

ontfangen

jwe van hila na Amboina de dato 3:

Mis

man 1729. verthonende dewinsten

van ’t loesoese en hennetellose Zagoe

bosch zedert den Laatsten augustus 1728

99

1

tolulto: april deeses Jaars

twee venduroslen der verkogte bieren in

amboina annex een rendement daer van 1101

de monstratie der lasten en winsten Jn het

103

11

Jongst gepasseerde boekjaar.

den 9:' Julij p=r den Jnlands

Nissive van den Gouverneur Johannes

burger capitain Jsaachrko.

Bernard en raad Juamboina aan

haar hoogEd:s tot batavia de dato 20:'

112

11

Junij 1729.

159

1

Registerder papieren

den 24:' october per den

chialoup de nagelboom

issive van En aan als Even gedateerd den

118

24:' september 1729

drie korte samentreckingen der specerije

174

boomen onder dit Gouvernement.

Lijste der coffij en sappanboomen dewelke

onder ult:o aug:o Jongstleeden Jnwe„

175

„sen sijn bevonden.

rapport van boura spreekende wegens de

17

Extirpatie der specerije boomen op de

181.

1

ongepermitteerde plaatsen

briefje van hila sub dato 6:' Septem1b=r 1729. annex

Een Extract briefje van boura de dato 4:

bevoorens Concerneerende deJndigoCul„

178.

ture op voorsz: Comptoiren

Rapport van der zergeantop manipa wegens

desselvs gedane Expeditie op papoese rovers. 181

briefje van hila de dato 31:' septb: voormeld vertoonen

de de Jnkomsten van de beijde sagoebosschen

489:

In Een Rondjaar.