closeTerug naar inventaris

Transcriptie

f: 1

Register van Sodanige brieven

boeken en Papieren als'er aan Syn

Edelheijd den„ Hoog Edelen Heere

Hauleus de Haan

gouverneur Generaal en de Edele Heeren

Radenvan nederlands India ter ordre

vanden Edelen Heer Johannes

Dernard Gouverneur en Directeur

deser provincie Nevens den raad

thans Per het Iagt Castor en Pollux

direct na Batavia.— werden

versonden:

Dit Register

N1:o origineele missive aenwel gemelde haar hoog

Edelens van desen datum

2. duplicaet missive dooren als ever met den schepe

Delfland over Iava versondende dato deses

3 Copia missive doorals vooren aanden gesaghebber

en raad tot Samarang van 20 desen

4 Resolutien deses Casteels van 18:' 8ber: 1728 tot

den 16:' deser

5 afgaende brieven nade buijten gouvernementen en Comptoir

van primo 7ber: 1728 tot ult:o april Jol:

6 Copia aankomende brieven vande buijten Comptoiren beginnende

en Eyndigende als vooren

7 _:o dagregister van het voor gevallene in dese provincie 'tsedert

21

37

p: 7ber:; annepassado tot ult:o april pol:

8 twee Copia instructien van gecommitt:s tot het onwellen

van wildebomen in de Zagoebosschen van Cachoe en

henne tello

rapporten vantgecommtt:s rakende de Extirpat„

9

vanwilde bomen in’t loehoese en henne tellose zagoebosch

10 Copia rapporten, wegens het vernielen van specerijbonen ter zyde

van't land van kelang op n:o Cerair

N:o 11