closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ing

Van Amboina Den 14:' Maij A„o 1729

Batavia

Aan sijn EEdelheijd den Hoog Edelen Heere

matteeus de Haan

gouverneur generaal en d’Edele Heeren

Raden van nederlands India

Ea't Jagt

Mastore Bollip

Hoog Edele Erntfeste agtb: manhafte

ontfangenden u

wel wijse voorsienige en seer genereuse

Jurij anno 1729

Heeren

nadat de chaloup denagelboom op den 5 Ianuarij J„o l: 'tschip

deefland den 22 daar aen het Iagtje Castoren Pollup den arrivem: van nevens1:

bodems

28:en februarij te deser Rheede was komen Earriveren ze hadden

wij de Eere met dese bodems t ontfangen uw ho: Ed:s

seer g'eerde missiven van 10 xber: a p:o en 8:' februarij deses

Jaars met de daartoe specterende bijlagen Couform

de register benevens de toe gesondene Contanten provisien coopmans

recruten en wat uw ho: Ed„s verder ten behoeve van dit gouvernem.t

in

hebben gelieven herwaerds tesenden blijkende bij onse resolutien van

19„e Januarij en 11:' april in hoedaniger volgen de ladingen van

voorm:te bodems zijn uijtgeleverd en dat op de 200 lasten rijst p:r den

schepe delfland op 8agab ingenomen niet meerder ondermalt

is Gevallen als eenelijck percento gen concernerende aanwijsing hoedanig

d’aengeb„t Ladingen zijn

t

de Excessive uaningheeden op de aengeb„t drancken

int geleverd

zoo hebbende overheden der meerm„s bodems, na dat de stuagje

voor ’t brekender ladingen wel was bevonden /: bij be„

Edigde verklaringen aengethoond hare trouwe

behaudeling daeromtrent endat sy vandese

de trouwe behand:s omt:t

dewannigh: dervaatwerken

bben deschap opheden met

Leckagien nog direct nog indirect hebben geprefsteerd

b'Eedigde kclaringe gedo„

ceerd

nog ook weeten dat sulx door ijmand anders

soude geschied sijn weshalven dan bij voorm: onse

resolutien