closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

Van Amboina Den 11:' Iunij anno 1729

van de redout Wantrouw quamen testranden

en het grootste gedeelte der vloot het voorde wind

moeste Laten aflopen midsgrs: in een seer gede„ stegte gesteldheijd van

't grootstegedeelte den

valiseeren staat des tevenen agter het Eijland

vloot

Hanipa: wenden Soo is sin E: genoods:

geworden de logt na Sawaij te s zaaken

ende hongij eenelijk Langs de bijnen cust

voort teselten, blykende voords uijt het hier

nevens teggende en ter resolutie van 19:'

November geinsereerde relaes van het principalste

dat op gem: togt is voorgevallen dat den gou„

verneur welvan Intentie is beweest; op

Manipa komende een Expeditie op de Pappoe se de Expeditie tegens de

papoese rovers is in'tgeseld

rovers . telaten doendoor Eenige correcorre„

om redenen

vergeselschapt van 3 Manipesen Bilallas

dog gemerkt de laatst gem: vaartuijgen

nog niet volkomen gereed waren om dit, desseen

te ondernemen heeft syn E: zulx moeten uitsellen

dog sal indese maand

tot indese tepende maad Haij wanneer dan

5

den Sergeant van Manipa Tan Stendaikmaij ondernomen worden

Anop volgen het aan hem geordonneerde by

schrijvens van 30:e April personelijk dese Expe„

ditie sal ondernemen waarvan wij uw ho:

Eel: inde aanstaande maand September

thuldp ligtig verstag zullendoen;

3

Wijders heeft den Gouverneur bij zyn

aenwesen