closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 18:' Junij A„o 1729

na Batavia daar en boven heeft de

E: E: agtb: heer Gouverneur een quantiteijt

van 986 lb buskruijt Es met het vertrek

en terugkomst van sijn E: E: agtb:

vande hongij togt als op de verovering van

Amboina minder Laten verschieten

als 'tvoorgaende Jaar

Soldijen der Mardijkeren

vermindent tot 306: 17:8: volgens relaas

van den garnisoen boekh:s is dese verminde„

ding Eerkomstig dat erverscheijde

in’t boek Jaer 17/27 p:r voordragt hebben

gelopen en in’t Jongst gepasseerde Jaer

met d’ EComp:s vereffend zijn: wijders

„als

dat aanhaarE: dit Jaer niet meer„ haer

besolding verstrekt

Fortificatie Reeckening

vermindert ƒ289: 11: 8: dit is hercomstig

dat anno passado groter reparatie

aande capit„s wooning ende kruit

kelder is geschiet dan desen gaand

welk een en ander dese vermindering /: als van wijnig

belang zynde:/ komt te verwecken;

Condemnatie